Vi ställer om till distansundervisning

Vi på MTU tar Covid-19 på allra största allvar och har gjort ett flertal insatser för att, så långt det är möjligt, säkerställa elevernas hälsomässiga trygghet i skolans lokaler. Dessvärre upplever vi inte att de åtgärder vi vidtagit räcker för att leva upp till Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande social distansering. Inte heller tror vi att några åtgärder som vi rimligen kan tänkas anta skulle leda till att vi fullt ut kan leva upp till nämnda rekommendationer.

De uppdaterade rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, och pressmeddelandet från Utbildningsminister Anna Ekström (2020-11-18), möjliggör för gymnasieskolor att ställa om till distansundervisning med hänvisning till lokaler som är trånga och svåra att optimera ur ett smittskyddsperspektiv. Detta är också vad vi på MTU Gymnasium i Linköping ämnar göra från och med på måndag vecka 48 (2020-11-23).

Våra lokaler är inte anpassade för en pandemi då vi är en liten skola med små lokaler och enbart en entré. Där ansamlas elever vid vissa tidpunkter av uppenbara skäl. Elever grupperas också i sammankomster på raster samt före- och efter skolan. Vidare är inte heller klassrummen anpassade för social distansering. Det skulle vara svårt, om inte omöjligt, att få ihop mindre klasser och schemaändringar på så vis att avstånd kan hållas samtidigt som både elever, lärare och annan skolpersonal får en rimlig arbetsbelastning med rimliga arbetstider.

Alltså: Närkontakt sker trots rådande rekommendationer och kontinuerliga påminnelser om dessa från myndigheter och skolans håll. Därför ser vi inte hur vi – så länge situationen ser ut som den ser ut – ska kunna garantera elever, lärare och annan personal en trygg miljö inom ramen för skolans verklighet.

Ytterligare en aspekt vi tagit i beaktning i samband med att vi beslutat att övergå till distansundervisning är det faktum att vi inte har någon egen lunchrestaurang. Våra elever äter skollunch på allmänna restauranger i närområdet, vilket innebär att eleverna befinner sig i en miljö som vi på skolan inte kan kontrollera eller säkerställa tryggheten i. Lunchen kan således innebära en förhöjd risk för smitta att komma både in i, och ut ur, skolans lokaler. Vidare har vi en väldigt stor andel elever som åker kollektivtrafik till- och från skolan, vilket även det medför en förhöjd risk för smitta att föras in i skolans lokaler.

Vi på MTU har en välfungerande infrastruktur för distans- och fjärrundervisning, och både elever och lärare är vana vid att använda sig av denna sedan tidigare. Därför står vi väl rustade för att friktionsfritt ställa om till distansundervisning. Vi på MTU vill ta vårt ansvar för elever, lärare, annan skolpersonal och det samhälle vi verkar i. Därför känner vi trygghet och övertygelse i att beslutet att övergå till distansundervisning är rätt – både på kort- och lång sikt.

Vi kommer att ha öppet för fysisk resurstid kl. 14.30 – 17.00 varje vardag för elever som av en eller annan orsak har svårt att nå målen genom distansundervisning. Undervisande lärare beslutar vilka elever som bör, och får, uppehålla sig i skolans lokaler under dessa resurstider.

Frank Murphy
Rektor
MTU

Läs mer om Covid-19 på folkhalsomyndigheten.se