Angående Covid-19

“Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är viktigt för barn och ungas hälsa. Det är därför angeläget att beakta ungas behov av, samt rätt till, utbildning sammanvägt med ett smittskyddsperspektiv. Den aktuella kunskapen visar att ungdomar oftast får milda symtom samt att olika skolverksamheter inte har visat sig vara drivande i smittspridningen. Den personal som arbetar inom skolan har inte heller diagnostiserats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. Närvaro i skolan är viktigt för ungas hälsa och den samlade bedömningen är därför att gymnasieskolan ska vara öppen under pandemin.

Gymnasieskolan återgick vid höstterminen 2020 till närundervisning. Regeringen har beslutat om att skolor har möjlighet till mer flexibla lösningar när det behövs. Skolor kan till exempel erbjuda distansundervisning eller förlänga terminen.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att elever i gymnasieutbildning med symtom på covid-19 testas om det bedöms vara ändamålsenligt utifrån den prioritering av provtagning som är aktuell i regionen. Syftet med provtagningen är att elever snabbare ska kunna återgå till skolan efter en sjukdomsperiod. Om en elev blir sjuk och kan antas ha covid-19 finns mer information om testning på 1177.se

Elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan gå till gymnasieskola som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet.

Det är centralt att skolans huvudman följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer i så stor utsträckning som möjligt för att minska riskerna för smittspridning bland elever och personal.” (folkhälsomyndigheten)


Vi tar covid 19 på allvar och har gjort olika insatser för att säkerställa så gott det går elevernas hälsa i skolan. Vi har anpassat schemat efter lokaltrafikens rekommendationer, och har distansundervisning för åk två och åk tre olika dagar i veckan som underlättar trycket i lokalerna och eleverna kan sprida ut sig mer än vanligt. Handsprit har köpts in och finns tillgängligt och vi har informerat och placerat ut planscher om rekommendationer från folkhälsomyndigheten gällande hygien och avstånd.

Läs mer om Covid-19 på www.folkhalsomyndigheten.se